1. Sąvokos

1.1 Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus
filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB dailės galerija „Klasika” juridinio asmens kodas
304072085, PVM mokėtojo kodas LT100011734315, registracijos adresas Savanorių pr 11A-16,
LT-01109 Vilnius, el. pašto adresas – info@arsvia.lt, interneto tinklapyje esanti internetinė
parduotuvė www.galerija.arsvia.lt, kurioje Pirkėjas gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes arba
paslaugas.

1.2 Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio
veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų
amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą.

2. Bendrosios nuostatos

2.1 Pirkėjas prieš įsigyjant prekę, patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs ir / ar pažymėjęs varnelę
prie teiginio „ su prekių pirkimo – pardavimo taisyklėmis susipažinau ir su jomis sutinku“. Tokiu
būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo
bei Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių pirkimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo
ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu susijusios sąlygos.

2.2 Pirkėjas, sutikdamas su https://galerija.arsvia.lt/ Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti
prekes https://galerija.arsvia.lt/ internetinėje parduotuvėje Pardavėjas turi teisę taisyti, keisti arba
pildyti pirkimo – pardavimo taisykles iškilus tokiam būtinumui. Su taisyklių pakeitimus Pirkėjai
galės susipažinti https://galerija.arsvia.lt/ puslpayje.

2.3 Pirkėjas negali užsakyti / pirkti prekes internetinėje parduotuvėje, jeigu nėra susipažinęs su
šiomis pardavimo taisyklėmis ir / ar su jomis nesutinka. Tuo atveju, kai pirkėjas nesutinka su šiomis
taisyklėmis arba jų dalimi, jis negali užsakyti / pirkti prekių internetinėje parduotuvėje

2.4 Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra atleidžiamas nuo bet kokios
atsakomybės, jeigu Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Pirkimo pardavimo taisyklėmis,
nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

3. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

3.1Pirkėjas gali užsakyti / pirkti prekes tokiais būdais:
3.1.1 Pirkėjęs, internetinės parduotuvės https://galerija.arsvia.lt/, išsirinkęs perkamą prekę
suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo
pasirinkimas ir patvirtinimas.
3.1.2 Paskambinęs telefonu, nurodytu https://arsvia.lt/kontaktai/ skiltyje.
3.1.3 Pateikęs užsakymą fizinėje UAB dailės galerija „Klasika“ galerijoje adresu dominikonų g. 3-
12, Vilnius.

3.2 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta tuo momentu, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekę ir
įkėlęs ją į prekių krepšelį, susipažįsta su šiomis taisyklėmis ir paspaudžia nuorodą „pirkti”,
„užsakyti” arba „apmokėti”. Tuo pačiu momentu pardavėjas patvirtina pirkėjo užsakymą, jeigu visa
informacija užpildyta tinkamai.

3.3 Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jam elektroniniu paštu bus siunčiami
informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

3.4 Visi pirkėjų užsakymai yra saugomi pardavėjo duomenų bazėje.

3.5 Pirkėjas, užsisakydamas prekes , privalo nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo
Asmens duomenis.

3.6 Pateikdamas užsakymą telefonu arba fizinėje UAB dailės galerija „Klasika“ būstinėje , laikoma,
kad pirkėjas sutinka su šiomis taisyklėmis.

3.7 Pardavėjas neatsako už išoriškai nepastebimus ar paslėptus prekės fizinius trūkumus ar
nežinomus defektus bei juridinius nuosavybės aspektus. Pirkėjai turi teisę asmeniškai ir kartu su
savo pasikviestais ekspertais apžiūrėti Kūrinius prieš pirkdamas fizinėje UAB dailės galerija
„Klasika“ galerijoje adresu dominikonų g. 3-12, Vilnius ir įvertinti prekės būklę.

4. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

4.1 Prekių kainos internetinėje parduotuvėje, užsakymuose bei PVM sąskaitose-faktūrose
nurodomos eurais EUR su įskaičiuotu PVM tarifu.

4.2 Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes šiais būdais:
4.2.1Naudodamas elektroninę bankininkystę – pervesdamas pinigus į pardavėjo nurodytą banko
sąskaitą.
4.2.2 Sumokėti grynaisiais ar banko kredito kortele fizinėje UAB dailės galerija „Klasika“ galerijoje
adresu dominikonų g. 3-12, Vilnius.

4.3 Į prekės kainą nėra įskaičiuotas prekės pristatymo mokestis.

4.4. Už nupirktas prekes pirkėjas turi atsiskaityti per 5 darbo dienas.

5. Pirkėjo teisės

5.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes iš pardavėjo taisyklių nustatyta tvarka.

5.2 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių užsakymo šių taisyklių nustatyta tvarka.

5. 3 Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių taisyklių nustatyta tvarka.

5.4 Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kitose dokumentuose ir
Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1 Pirkėjas privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių taisyklių tvarkos, bei visų kitų
taisyklių nurodytų www.arsvia.lt ir https://galerija.arsvia.lt/.

6.2 Pirkėjas privalo sumokėti už užsakytas prekes ir priimti jas šių taisyklių nustatyta tvarka.
Pasirinkęs atsiimti prekes Parduotuvėje, Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktoje Parduotuvėje per
Taisyklėse nurodytus terminus.

6.3 Pirkėjas, naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Pirkimo
pardavimo taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti
Lietuvos Respublikos teisės aktų.

7. Pardavėjo teisės

7.1 Pardavėjas turi teisę keisti tam tikrų funkcijų veikimą ar jų dalį.

7.2 Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti veiklą jeigu susidaro tam tikros sąlygos, apie tai iš
anksto nepranešęs Pirkėjui.

7.3 Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su
Pirkėju užsakyme nurodytais kontaktais.

7.4 Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą, jeigu Pirkėjas pasirinkęs apmokėjimą banko pavedimu
nesumoka už prekes per 3 darbo dienas.

7.5 Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą, jeigu Pirkėjas, užsakant prekes, pateikė neteisingus
asmens duomenis, kai Pardavėjui nepavyksta susisiekti su pirkėju per 3 darbo dienas telefonu arba
elektroniniu paštu.

7.6 Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą, jeigu prekė jau yra parduota kitam pirkėjui arba
atsiimtą ją pateikusio komitento.

8. Pardavėjo įsipareigojimai

8.1 Pardavėjas įsipareigoja sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės
teikiamomis paslaugomis šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis.

8.2 Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt)
kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos
Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

8.3 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik
Taisyklių, Privatumo politikos, naudojimosi taisyklėse ir Lietuvos Respublikos bei Europos
Sąjungos teisės aktų nustatyta tvark.

9. Prekių pristatymas, atsiėmimas.

9.1 Atsiimti prekę/prekes po apmokėjimo galima UAB dailės galerija „Klasika“ būstinėje
dominikonų g. 3-12 darbo dienomis nuo 11 ik 18 val.

9.2 Prekes pristatome kurjeriu paštu visoje Lietuvoje pristatymo ir pakavimo kaina 10 Eur. Prekės
pristatymo terminas 2-4 dienos, nuo gauto apmokėjimo už prekę bei jo pristatymą.

9.3 Dėl prekių pristatymo Kuršių Nerijos regioną taikomas papildomas mokestis, susisiekti su
Pardavėju.

9.4 Dėl prekių pristatymo į užsienio šalis taikomas papildomas mokestis, susisiekti su Pardavėju.

10. Prekių grąžinimas

10.1 Vadovaujantis 2014 m. liepos 22 d. LRV nutarimu Nr. 738 patvirtintų Mažmeninės prekybos
taisyklių 17 p., UAB dailės galerija „Klasika“ nepriima atgal ir negražina pinigų už įsigytus meno
kūrinius bei kolekcines vertybes.

11. Asmens duomenų tvarkymas

11.1 Pardavėjas patvirtina, jog visi pirkėjo pateikti asmeniniai duomenys bus išimtinai naudojami
prekių pardavimo internetinėje parduotuvėje tikslais ir tiesioginės rinkodaros tikslais,. Pardavėjas
įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius,
teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias,
paslaugas.

11.2 Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti
atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1 Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems
santykiams taikoma LR teisė.

12.2 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus
susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Atnaujinta: 2022-08-04